تقوا ابزار مبارزه با دشمن درونی و بیرونی است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار ایرنا، این مطلب را آیت‌الله کاظم صدیقی در خطبه اول نماز عبادی – سیاسی روز جمعه در دانشگاه تهران عنوان کرد.

ادامه دارد …

https://dailybulletin.ir/10/12/2021/%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86/